What we do?
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
seo
SEO и анализи
SEO & analysis
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media
What we do?
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
seo
SEO и анализи
SEO & analysis
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media
Slide 1

ИЗРАБОТКА НА САЙТ

WEB DESIGN

изработка на сайт

Уеб сайтът е портал за разпространение и събиране на информация в онлайн пространството или реално място, където да се извършват продажби. Качествената изработка на сайт с уникалното съдържание ще даде възможност на потребителите да открият търсена от тях информация, стока или услуга. Така те ще могат да вземат бързо решение за покупка или избор на услуга.

The website is a portal for disseminating and collecting information in the online space or a real place to make sales. A well-designed site with unique content will allow users to find the information, product or service they are looking for. This way they will be able to make a quick decision to buy or choose a service.

С наша помощ ще имате сайт или онлайн магазин с:

With our help you will have a website or online store with:

Красив, индивидуален и интуитивен дизайн

Красив, индивидуален
и интуитивен дизайн

Beautiful, individual
and intuitive design

Уникално текстово и мултимедийно съдържание

Уникално текстово и
мултимедийно съдържание

Unique text and
multimedia content

Отлична функционалност за компютри и мобилни устройства

Отлична функционалност
за компютри и мобилни

Excellent functionality
for computers and mobile

Първоначална SEO оптимизация на уеб сайта

Първоначална SEO оптимизация

Initial SEO optimization

Поддръжка и обновявания за безупречна работа

Поддръжка и обновявания
за безупречна работа

Support and updates
for flawless operation

Обучение при необходимост

Обучение при необходимост

Training if necessary

Изработваме модерни и функционални WORDPRESS уеб страници. Те ще предложат интуитивни и удобни посещения на Вашата аудитория, независимо от устройството – компютър, таблет или мобилен телефон.
Предлагаме изработка на сайт с широка гама функционалности и атрактивен уеб дизайн за забележимо онлайн присъствие.
За да отговори уеб сайтът на представите Ви, ще ни е нужна и вашата помощ. Колкото по-добре разбираме какво искате, толкова по-добре ще реализираме идеите Ви.
Поддържаме близък контакт с клиентите си по време на процеса на изработка на сайт. По този начин може най-точно да съчетаем красивия дизайн, функционалността и оптимизацията на сайта, която ще доведе до възвръщаемост на инвестицията Ви.

We create modern and functional WORDPRESS web pages. They will offer intuitive and convenient visits to your audience, regardless of the device - computer, tablet or mobile phone.
We offer the development of an page with a wide range of functionalities and attractive web design for a noticeable online presence.
In order to make a website that respond to your ideas, we will also need your help. Bеtter we understand what you want, better we will realize your ideas.
We maintain close contact with our customers during the site development process. In this way we can most accurately combine the beautiful design, functionality and optimization of the site, which will lead to a return on your investment.

КАК ЩЕ ГО НАПРАВИМ?

HOW ARE WE GOING TO MAKE IT?

ръкостискане

1. Консултация
Ще ни запознаете с бизнес идеите си и целите, които желаете да постигнете. Ще ни разкажете за начина, по който си представяте Вашия сайт – цветова гама и карта на различните страници.

1. Consultation
You will introduce us to your business ideas and the goals you want to achieve. You will tell us about the way you imagine your site - color scheme and map of the various pages.

ключови думи

2. Подходящ варианти
Предлагаме Ви вариант, подходящ за постигане на целите Ви. Вие одобрявате и стартираме работа. Не забравяйте, че правите този сайт не за Вас, а за целева аудитория, която ще го посещава.

2. Suitable options
We offer you a suitable option to achieve your goals. You choose and we start work. Remember that you are making this site not for you, but for a target audience that will visit it.

Поддръжка и обновявания за безупречна работа

3. За съществуващи страници
За клиенти със съществуващ уеб сайт предлагаме подобрения и оптимизация.

3. For existing pages
For clients with an existing website, we offer improvements and optimization.

ПРИМЕРНИ ПАКЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА САЙТ

SAMPLE PACKAGES FOR SITE DEVELOPMENT

Пакет сайт / Package site
от / starting from 560лв
 • Консултация / Consultation
 • Индивидуален дизайн / Individual design
 • Мобилна съвместимост / Mobile compatibility
 • Уеб сайт със съдържание до 6 страници / Website with content up to 6 pages
 • Първоначална SEO оптимизация / Initial SEO optimization
 • SEO оптимизирано съдържание за 1 страница / SEO content for 1 page
 • Хостинг за 1 година
 • Поддръжка и обновяване за 3 месеца / Maintenance and updates for 3 months
Запитване / Inquiry
поддръжка / maintenance
ПАКЕТ САЙТ / PACKAGE SITE
 • включва: / includes:
 • актуализация на WordPress, темата и приложенията за допълнителни функционалности / updates: WordPress, theme and applications for additional functionality
 • 120 лв./година
 • *след изтичане на 1 година хостинг в пакета по 60лв/година / after 1 year hosting in the package at BGN 60 / year
 • Поддръжка не е задължителна, но е препоръчителна, за да функционира правилно сайтът Ви. / Maintenance is not required, but it is recommended for your site to function properly.
поддръжка / maintenance
ОНЛАЙН МАГАЗИН / ONLINE STORE
 • включва: / includes:
 • актуализация на WordPress, Woocommerce темата и приложенията за допълнителни функционалности / updates: WordPress, Woocommerce, theme and applications for additional functionality
 • 240 лв./година / 240 lv. / year
 • *след изтичане на 1 година хостинг в пакета по 70лв/година / after 1 year hosting in the package at BGN 70 / year
 • Поддръжка не задължителна, но е препоръчителна, за да функционира правилно сайтът Ви. / Maintenance is not required, but it is recommended for your site to function properly.
Slide 1

Всеки един проект е индивидуален със своите особености и функционалности. За конкретна цена изпратете запитване чрез формата за безплатно консултиране.

Each project is individual with its own features and functionalities. For a specific price, send an inquiry using the free consultation form.

По време на срещата ще ни запознаете с Вашите желания и нужди. Ще изготвим структура на сайта и ще Ви предложим варианти за визията и допълнителни услуги. След като направите избор на конкретна тема и постигнем съгласие по всички параметри по проекта за изработка на сайт, ще стартира нашата работа. Когато е завършен процеса по изработка на сайт ще имате право на до 3 малки корекции, безплатно по проекта.

During the meeting you will introduce to us your wishes and needs. We will prepare a structure of the site and will offer you options for the vision and additional services. Once you make a choice on a specific topic and reach agreement on all parameters of the project for the development of a site, our work will start. We will meet with you when the project is partially ready. When the website is completed, you will be entitled to up to 3 small adjustments, free of charge for the project.

weboz-op-7
КАКВO СЕ ИЗИСКВА ОТ ВАС

WHAT IS REQUIRED OF YOU

1. Активен домейн - ако все още нямате ние ще помогнем
2. Карта на сайта с желаните от Вас страници
3. Идеи за функционалността
4. Мултимедиен и текстови материал за Вашите страници и продукти
5. Лице за връзка от Ваша страна

1. Active domain and standard hosting - if you don't have one yet, we will help you
2. Sitemap with the desired pages
3. Ideas for functionality
4. Multimedia and text material for your pages and products
5. Contact person

СЪВЕТИ ЗА ВАШИЯ УЕБ САЙТ
Уеб сайтът е един от най-ценните активи в онлайн пространството. Той не е еднократно решение, а инвестиция, която изисква време и други ресурси за да се развива и да работи добре за Вас. Заложете на качествената изработка на сайт и оптимизиран, за да имате повече посещаемост. Интернет потребителите днес са взискателни към съдържанието, което им се предлага и ако не ги задоволява, те няма да се върнат повече. Тяхното поведението се променя и все повече хора употребяват предимно мобилните си устройства за сърфиране в интернет и покупки. Ако сайтът Ви не е съвместим с тях, рискувате да загубите много от потенциалните си клиенти. Същото се отнася и за други показатели, като скоростта, с която се зарежда и лесната навигация. В случай, че посетителите не се удовлетворени от тях те ще предпочетат конкурентите ви.
Успешният уеб сайт е хармонична комбинация между добър дизайн и отлична функционалност.

TIPS FOR YOUR WEBSITE
The website is one of the most valuable assets in the online space. It is not a one-time solution, but an investment that requires time and other resources to develop and work well for you. Bet on quality website design and optimization to have more traffic. Internet users today are demanding of the content that is offered to them, and if they are not satisfied, they will not return. Their behavior is changing and more and more. People are using mainly their mobile devices for surfing the Internet and shopping. If your site is not compatible with them, you risk losing many of your potential customers. The same goes for other indicators, such as loading speed and easy navigation. In case the visitors are not satisfied with them, they will prefer your competitors.
A successful website is a harmonious combination of good design and excellent functionality.

Адресът в полето домейн е от съществено значение. Домейнът е начина, по който потребителите ще намерят страницата. Той ще бъде рекламиран и споделян в интернет. Добре избраният домейн увеличава разпознаването на марката, а лошо избраният домейн ще има негативно влияние върху интернет усилията. Добрият домейн трябва да е лесен за запомняне, да не е прекалено дълъг и да отговаря на бизнеса. В повечето случаи е името на фирмата или търговската марка. Днес има възможности да се закупят и домейни на кирилица или да закупите няколко домейна с повече символи и да ги пренасочите към най-краткия. Най-запомнящите се домейн варианти са завършващите на .com и .bg. Възможностите за избор на домейн са многобройни благодарение на разширенията, свързани с различни категории: основни, общи, регионални, продукти и услуги, образование, туризъм, недвижими имоти, бизнес, търговия, забавление, индустрия, изкуство, компютри и интернет, общество, здраве, финанси. ////// The address in the domain field is essential. The domain is the way users will find the page. It will be advertised and shared on the Internet. A well-chosen domain increases brand recognition, and a poorly chosen domain will have a negative impact on Internet efforts. A good domain should be easy to remember, not too long and fit the business. In most cases, it is the name of the company or brand. Today there are opportunities to buy domains in Cyrillic or to buy several domains with more symbols and redirect them to the shortest. The most memorable domain variants are the ones ending in .com and .bg. Domain choices are numerous thanks to extensions related to different categories: basic, general, regional, products and services, education, tourism, real estate, business, commerce, entertainment, industry, art, computers and internet, society, health , finance.
Уеб сайтът трябва да се зарежда правилно във всички съвременни уеб браузъри. Сайтът ви трябва да изглежда по един същи начин, независимо дали е отворен на Safari или на Chrome. Добре оптимизираната страница позволява бързо зареждане, което е изключително важно за Вашите потребители и от друга страна за класирането на страница в търсачките. Шансът някой да не изчака да се зареди бавна страница е много голям и по този начин Вие ще изгубите посещение и евентуална продажба. ////// The website must load properly in all modern web browsers. Your site should look the same whether it's open on Safari or Chrome. A well-optimized page allows fast loading, which is extremely important for your users and on the other hand for the ranking of a page in search engines. The chance that someone will not wait for a slow page to load is very high and thus you will lose traffic and a possible sale.
Неизменна част от страницата са често задаваните въпроси и отговори, те трябва да са на видно място за посетителите. Така потребителят получава необходимата му информация без да контактува по имейл или телефон с Вас. ////// An integral part of the page are the frequently asked questions and answers, they must be in a visible place for visitors. Thus, the user receives the necessary information without contacting you by email or phone.
Няма по-лошо нещо от това информацията на страницата да не е актуална. Старата информация отблъсква потребителите и намалява доверието към Вас. Ако се поддържа блог, той трябва да се допълва ежеседмично. При интернет търговията е важно потребителят да открие бързо и лесно продуктите и услугите, който търси с подробна информация към тях. Не трябва да се забравя и информацията относно: правилата за ползване на страницата и политиката за защита на личните данни, доставка, връщане на стока, рекламации или сваляне на съдържание от страницата. Трябва да бъде създадена необходимата комуникация с клиента, така че да не остават съмнения. ////// There is nothing worse than not having up-to-date information on the page. Old information repels users and reduces trust in you. If a blog is maintained, it must be updated weekly. In e-commerce, it is important for the consumer to quickly and easily find the products and services he is looking for with detailed information about them. We must not forget the information about: the rules for using the site and the policy for personal data protection, delivery, return of goods, complaints or downloading content from the site. The necessary communication with the client must be established so that no doubts remain.
Познаването на конкурентите и техните страници е важно за успеха ви. В случай че те предлагат нещо ново и повече от Вас, трябва да се замислите как да отговорите на това и да бъдете по-добри. ////// Knowing your competitors and their pages is important to your success. In case they offer something new and more than you, you need to think about how to respond to it and be better.
WordPress e най-предпочитаната система за управление на съдържанието (Content Management System CMS). По данна за 2020 година 34% от всички уеб сайтове в интернет използват WordPress. А между всички системи за управление на съдържанието (CMS) е най-предпочитаната с пазарен дял от 60,8%. Причините за това са няколко - платформата е безплатна, лесна за управление и оптимизиране, гъвкава, приспособима и без ненужни реклами. ////// WordPress is the most preferred Content Management System (CMS). According to data for 2020, 34% of all websites on the Internet use WordPress. And among all content management systems (CMS) is the most preferred with a market share of 60.8%. There are several reasons for this - the platform is free, easy to manage and optimize, flexible, adaptable and without unnecessary ads.
devider _
What we do?
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
seo
SEO и анализи
SEO & analysis
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media
What we do?
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
seo
SEO и анализи
SEO & analysis
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media