What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
seo
SEO и анализи
SEO & analysis
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media
What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
seo
SEO и анализи
SEO & analysis
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media
Slide 1

Писане на текст, лого, професионално видео и фотография, инфографики

Copywriting, logo, professional video and photography, infographics

писане на текст лого инфографики мултимедия

Съдържанието е изключително мощен инструмент, не само от гледна точка на SEO, но и за изграждане на силно присъствие на марката онлайн. Създаването на уникално съдържание е много повече от писане на текст. То включва визуално въздействащи елементи като лого, професионално видео и фотография, анимирани клипчета, инфографики, банери и друга мултимедия.

Content is an extremely powerful tool, not only in terms of SEO, but also for building a strong online brand presence. Creating unique content is much more than copywriting. Includes visual reproduction elements such as logos, professional video and photography, animated videos, infographics, banners and other multimedia.

Преимуществата на услугата УНИКАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ: писане на текст, лого, инфографики и мултимедия;

The advantages of the service UNIQUE CONTENT: copywriting, logo, infographics and multimedia;

трафик

Увеличаване на трафика към Вашата страница

Increase traffic to your page

присъствие

Уникално и силно присъствие на марката в интернет

Unique and strong presence of the brand on the Internet

ангажиране

Доверие и ангажирате на правилната аудитория

Trust and engage the right audience

конверсии

По-голям брой конверсии

More conversions

по-предни

По-предни места в търсачките

Top places in search engines

повишаване на печалбата

Увеличаване на броя на продажбите

Increasing the number of sales

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИМ:

WHAT WE CAN DO:

изработка на лого

изработка на лого

logo design

видео

професионално видео и обработка

professional video and editing

Уникално текстово и мултимедийно съдържание

текст

copywriting

анимирани клипчета

анимирани клипчета

animated clips

професионална фотография

професионална фотография

professional photography

изработка на инфографики и банери

изработка на инфографики и банери

design of infographics and banners

КАК ЩЕ ГО НАПРАВИМ?

HOW ARE WE GOING TO MAKE IT?

инфо

1. Анализ на съдържанието
Ще анализираме съдържанието, с което разполагате и ще Ви предложим идеи за неговото подобряване и развитие.

1. Content Analysis
We will analyze content that you have and will offer you ideas for its improvement and development.

стратегия

2. Изготвяне на стратегия
Ще използваме информацията за бизнеса ви и идеите, които имате за неговото развитие за да създадем стратегия за развитие на съдържанието, базирана на вашата марка и аудитория.

2. Preparation of a strategy
We will use the information about your business and the ideas you have for its development to create a content development strategy based on your brand and audience.

Красив, индивидуален и интуитивен дизайн

3. Оформяне на конкретна идея
Съдържанието отдавна не е само да напишете текст. Тук нашият подход включва изграждане на цялостна мултимедийна визия, която ще включва лого, професионална фотография и видео, инфографики, банери и др.

3. Forming a specific idea
For a long time, content has not been just about copywriting. Here our approach includes building a complete multimedia vision, which will include logos, professional photography and video, infographics, banners and more.

Поддръжка и обновявания за безупречна работа

4. Създаване на уникално съдържание
За да бъде ефективно, съдържанието трябва да е уникално – различно от всичко, което вече е публикувано, трябва да е интригуващо за аудиторията, полезно и забавно. Нещо повече, съдържанието ще бъде оптимизирано за да достига до правилната аудитория. За целта ще използваме специфични инструменти. Специализирани сме в създаването на уникално съдържание с възможност да подобри представянето на вашата марка и да привлече повече клиенти.

4. Create unique content
To be effective, content must be unique - unlike anything already published, it must be intriguing to the audience, useful and fun. Moreover, the content will be optimized to reach the right audience. We will use specific tools for this purpose. We specialize in creating unique content with the ability to improve the performance of your brand and attract more customers.

консултации и анализи

5. Отчитане и анализиране на постигнатите резултати
Редовно анализираме съдържанието на страницата и това създадено извън нея. Даваме Ви конкретни данни за постигнатите резултати по време на кампанията.

5. Reporting and analyzing the achieved results
We regularly analyze the content of the page and that created outside of it. We give you specific data on the results achieved during the campaign.

weboz-op-7

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
Ще изготвим гъвкав вариант за вашия бюджет. От написването на една статия до реализирането на цялостна стратегия свързана с уникалното съдържание: създаване натекст, лого, инфографики, професионална фотография, професионално видео, анимирана мултимедия;

INDIVIDUAL APPROACH
We will prepare a flexible option for your budget. From writing an article to implementing a comprehensive strategy related to unique content: copywriting, logo, infographics, professional photography, professional video, animated multimedia;

КАКВO СЕ ИЗИСКВА ОТ ВАС

WHAT IS REQUIRED OF YOU

Ясна цел какво искате да постигнете.

A clear goal of what you want to achieve.

СЪВЕТИ ЗА ВАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ

TIPS FOR YOUR CONTENT

Текстовете, които публикувате на сайта Ви трябва да бъдат с високо качество. Нови, създадени специално за Вас, а не копирани от интернет. SEO оптимизираните текстове са уникални, съдържащи определени думи и изрази, отговарящи на Вашите цели. Отговаряйки на различни SEO критерии, съдържанието, което предлагате ще бъдат високо оценено, както от вашите клиенти, така и от интернет търсачките. ////// The texts you publish on your site must be of high quality. New, created especially for you, not copied from the Internet. SEO optimized texts are unique, containing certain words and expressions that meet your goals. Meeting various SEO criteria, the content you offer will be highly appreciated by both your customers and search engines.
Чрез текстовото съдържание, което сте публикували във всички страници, Вие трябва да спечелите 2 много важни аудитории. Първата е тази на клиентите ви, а втората, на интернет търсачките. За да бъде сайта Ви посещаван, той трябва да има доверието на аудиторията. Намирайки ценна и интересна информация (качествен и уникален текст), те са склонни да влязат отново и отново, това генерира трафик, който от една страна ще доведе до увеличаване на продажбите, а от друга ще спечели доверието и на търсачките (Google) – или втората аудитория, към която се стреми успешния бизнес в интернет. ////// Through the text content that you have posted on all pages, you need to gain 2 very important audiences. The first is that of your customers, and the second is that of search engines. In order for your site to be visited, it must have the trust of the audience. Finding valuable and interesting information (quality and unique text), they tend to enter again and again, this generates traffic, which on the one hand will lead to increased sales, and on the other hand will gain the trust of search engines (Google) - or the second audience that successful online business aspires to.
Мултимедийната визия включва в себе си лого, професионална фотография и видео, инфографики, банери и др. Всеки един от тези елементи е важна част от съдържанието, което изгражда сайта Ви. Както текстовото, така и мултимедийното съдържание е добре да бъде уникално и да отговаря на определени критерии за добра оптимизация. Уникалният мултимедиен изглед помага за добро класиране на страницата Ви, за позициониране на бранда и за по-високо доверие от страна на последователите. Логото е графичен елемент, който включва символ и/или текст. То има за задача да представи вас или бизнеса ви по определен начин, чрез който да станете разпознаваем на пазара. Професионалните фотографии и видеа са основна част от вашата визия. Те могат да имат информативен или имиджов характер. Целта им е да направят сайта Ви уникален и разпознаваем. Имат важна роля при оптимизацията на страницата и нейното позициониране на предни позиции в търсачките. Google обича новите и уникални изображения. Те са един от най-важните on-page фактори за по-доброто класиране на страницата. Видеата все по-често се предпочитат от потребителите, като начин на получаване на информация. Създават по-голям интерес и често са по-лесни за възприемане от текстовете. Всички обичат инфографиките. Те са забавни, информативни и увличащи. Инфографиката привлича вниманието и радват окото. Носят важна информация в неангажиращ формат. Разчупват представянето и внасят колорит. Банерите представляват графични изображение с рекламен характер. Те привличат аудитория и спомагат за изграждане на имидж. ////// The multimedia vision includes logos, professional photography and video, infographics, banners and more. Each of these elements is an important part of the content that builds your site. Both text and multimedia content should be unique and meet certain criteria for good optimization. The unique multimedia view helps to rank your page well, to position the brand and for higher trust from followers. The logo is a graphic element that includes a symbol and / or text. It aims to present you or your business in a way that makes you recognizable in the marketplace. Professional photos and videos are a key part of your vision. They can be informative or image-based. Their goal is to make your site unique and recognizable. They play an important role in optimizing the page and its positioning in the top positions in search engines. Google loves new and unique images. They are one of the most important on-page factors for better page ranking. Videos are increasingly preferred by users as a way to get information. They create more interest and are often easier to understand than texts. Everyone loves infographics. They are fun, informative and engaging. Infographics attract attention and delight the eye. They carry important information in a non-committal format. They break the performance and add color. Banners are graphic images with advertising character. They attract an audience and help build an image.
В днешно време, търсачките и в частност Google, са изключително умни, чак плашещо. Те могат да оценят качеството на съдържанието Ви и вариантите са два. Ако съдържанието е копирано и не отговаря на условията за уникалност, търсачката маркира страницата, като такава с дублирано съдържание и това, казано на обикновен език директно я поставя в „трета глуха“. Оптимизацията й е невъзможна, а с това и лесното й откриване от потребителя. Попаднете ли в подобно положение, е абсолютно безсмислено да имате сайт, тъй като в действителност той не може да достигне до потребителите. Когато имате уникално, качествено и оптимизирано, спрямо актуалните алгоритми на търсачките съдържание, сайта Ви ще заеме водещи позиции при търсене. Ясно е, че това ще привлече много повече посещения и съответно печалби. ////// Nowadays, search engines, and Google in particular, are extremely smart, scary. They can evaluate the quality of your content and there are two options. If the content is copied and does not meet the conditions for uniqueness, the search engine marks the page as duplicate and this, in simple language, directly puts it in the "out of perspective". Its optimization is impossible, and thus its easy detection by the user. If you find yourself in such a situation, it is absolutely pointless to have a website, because in reality it cannot reach users. When you have unique, high-quality and optimized, according to the current search engine algorithms content, your site will occupy leading positions in search. It is clear that this will attract many more visits and profits, respectively.
Отговорът е твърдо ДА. Важно е да поддържате интереса на онлайн потребителите си, да отговаряте на техните нужди и да ги ангажирате с нова и любопитна информация. Трябва да сте наясно, какво търсят таргетираните от вас клиенти, за да отговорите със съответното съдържание. SEO оптимизирането не е еднократен акт, той е процес, който е продиктуван от непрекъснато развиващите се възможности за анализ на търсачките и промени в техните критерии. Ако искате сайта Ви да излиза на челни места при онлайн търсене, трябва да бъдете гъвкави и да поддържате актуално текстово съдържанието. Препоръчително е да следвате определена периодичност при публикуване на съдържание, с което да създадете по-висока ангажираност у потребителите (определен брой публикации на седмица). Всичко това, не е нищо ново, но е абсолютно актуално и важно за постигането на бизнес целите, които преследвате. Ние Ви предлагаме писане на уникални текстове, които да задоволяват нуждите на потребители ви и същевременно да успеете, истински да се харесате на Google и той да ви постави на челно място, гарантиращо ви откриваемост, разпознаваемост и успех. Ще създадем подходящо съдържание, което да ангажира аудиторията ви. То ще изгради доверие и ще повлияе върху решението за покупка на Вашите посетители. Уеб страниците, които публикуват редовно качествено съдържание, получават 8 пъти повече трафик. Уникалното съдържание може да се използва, споделя и разпространява в социалните мрежи – Facebook, Instagram, You Tube, Twitter и др., така образът на марката ви онлайн, ще стане по-силен и разпознаваем. ////// The answer is a resounding YES. It is important to keep the interest of your online users, to meet their needs and to engage them with new and interesting information. You need to be aware of what your target customers are looking for in order to respond with relevant content. SEO optimization is not a one-time act, it is a process that is dictated by the constantly evolving capabilities for search engine analysis and changes in their criteria. If you want your site to be at the forefront of online search, you need to be flexible and keep your text content up to date. It is advisable to follow a certain frequency when publishing content, which will create a higher engagement among users (a certain number of posts per week). All this is nothing new, but it is absolutely relevant and important for achieving the business goals you pursue. We offer you to write unique texts that meet the needs of your users and at the same time you succeed, you really like Google and it puts you in the forefront, guaranteeing you discovery, recognition and success. We will create relevant content to engage your audience. It will build trust and influence the purchase decision of your visitors. Web pages that publish quality content on a regular basis receive 8 times more traffic. The unique content can be used, shared and distributed on social networks - Facebook, Instagram, You Tube, Twitter, etc., so the image of your brand online will become stronger and more recognizable.
Slide 1

Ще създадем подходящо съдържание, което да ангажира аудиторията ви. То ще изгради доверие и ще повлияе върху решението за покупка на Вашите посетители.
Уеб страниците, които публикуват редовно качествено съдържание, получават 8 пъти повече трафик.

We will create relevant content to engage your audience. It will build trust and influence the purchase decision of your visitors.
Web pages that publish quality content on a regular basis receive 8 times more traffic.

What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
seo
SEO и анализи
SEO & analysis
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media
What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
seo
SEO и анализи
SEO & analysis
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media