What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
seo
SEO и анализи
SEO & analysis
What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
seo
SEO и анализи
SEO & analysis
Slide 1

Маркетинг в социалните мрежи и реклама

Social media marketing and advertising

маркетинг в социалните мрежи и реклама

Искате по-голяма популярност, по-голяма аудитория и разпознаваемост за бранда Ви. Време е да разширите Вашето присъствие в социалните мрежи и да заложите на качествена и точно насочена рекламна кампания. Маркетингът в социалните мрежи и рекламата са с много силно влияние, но ако не ги експлоатирате правилно може и да имат негативен ефект върху Вашият бизнес.

You want more popularity, more audience and recognition for your brand. It's time to expand your presence on social networks and bet on a quality and targeted advertising campaign. Social media marketing and advertising have a very strong impact, but if you do not use them properly, they can have a negative effect on your business.

Преимуществата на услугата СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И РЕКЛАМА

The advantages of the service SOCIAL NETWORKS AND ADVERTISING

трафик

Увеличаване на трафика към Вашата страница

Increase traffic to your page

разпознаваемост в социалните мрежи

Разпознаваемост в социалните мрежи

Recognition in social networks

предимство пред конкурентите

Предимство пред конкуренцията

Advantage over the competition

повишаване на печалбата

Увеличаване на броя на продажбите

Increasing the number of sales

ангажиране

Доверие и ангажиране на правилната публика

Trust and engagement of the right audience

конверсии

По-голям брой конверсии

More conversions

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИМ:

WHAT WE CAN DO:

регистрация

Регистрация в различни социални мрежи

Registration in various social networks

съдържание

Създаване на съдържание за социалните мрежи

Създаване на съдържание за социалните мрежи

подобряване

Подобряване на бизнес страница в социална мрежа

Improving a business page on a social network

реклама в различни платформи

Рекламни кампании в социалните мрежи и Google Ads

Advertising campaigns on social networks and Google Ads

бизнес страница

Изработка на бизнес страница в социална мрежа

Creating a business page on a social network

стратегия

Стратегия за социалните мрежи и реклама

Strategy for social networks and advertising

weboz-op-7

КАК ЩЕ ГО НАПРАВИМ?

HOW ARE WE GOING TO MAKE IT?

грешки

1. Консултация
За да бъдете успешни в социалните мрежи или да осъществите успешна рекламна кампания, е нужни да разберем какви проблеми искате да решите и какви цели си поставяте.

1. Consultation
To be successful on social media or to run a successful advertising campaign, we need to understand what problems you want to solve and what goals you set.

проучване

2. Задълбочен анализ
Анализиране на проблемите и целите. Установяване на правилната аудитория и начините, по които ще достигнете до тях. Изработване на стратегия и бюджет за достигане на желаните резултати. Комбинацията от високо качествено съдържание и SEO оптимизация дава най-добри резултати.

2. In-depth analysis
Analyze problems and goals. Establish the right audience and the ways you will reach them. Elaboration of a strategy and budget for achieving the desired results. The combination of high quality content and SEO optimization gives the best results.

Поддръжка и обновявания за безупречна работа

3. Изпълнение на стратегията
В процеса на изпълнение на стратегията, тя ще се коригира спрямо определени параметри, за се подобри и да има максимален ефект. В зависимост от вариантите се използват различни тактики за популяризиране, които включват: промоции, събиране на информация, игри, постоянство в публикуване на качествено съдържание и др.

3. Implementation of the strategy
In the process of implementing the strategy, it will be adjusted to certain parameters to improve and have maximum effect. Depending on the options, different promotion tactics are used, which include: promotions, gathering information, games, perseverance in publishing quality content, etc.

предложения

4. Отчет
Ще получите отчет за резултатите от кампаниите. Клиентите на абонамент ще получават регулярно информация за състоянието и подобряването на заложените показатели.

4. Report
You will receive a report on the results of the campaigns. Subscription customers will receive regular information about the status and improvement of the set indicators.

ПОЛЕЗНО ЗА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И РЕКЛАМА

USEFUL FOR SOCIAL NETWORKS AND ADVERTISING

Интернет се превърна в изключително интерактивна среда, а социалните мрежи създадоха нов стил на комуникация. Създавайки съвсем други условия за бизнес. Хората обсъждат популярните новини, споделят снимки на своите домашни любимци и дори се ангажират с търговски марки и всичко това е нещо естествено за потребителя. ////// The Internet has become a highly interactive environment, and social networks have created a new style of communication. Creating completely different conditions for business. People discuss popular news, share photos of their pets and even engage with brands, and all this is natural for the consumer.
Можем да говорим и за един вид пристрастеност към социалните мрежи. Това е само част от това как интернет работи. Всички тези разговори, обаче, представляват възможности за маркетинг. Ние можем да се присъединим към даден разговор за насочим вниманието на потребителите към определена марката. Използвани правилно социалните медии имат потенциал да тласнат Вашият бизнес към успех. ////// We can also talk about a kind of addiction to social networks. This is just part of how the internet works. All of these conversations, however, represent marketing opportunities. We can join a conversation to draw consumers' attention to a particular brand. Properly used social media has the potential to drive your business to success.
Успешният маркетинг в социалните мрежи и реклама изисква добра стратегия, изобретателност и малко късмет. Прилагането на неподходяща стратегия може да е с негативен ефект и да навреди на Вашия бизнес и марка. Социалните мрежи, като начало са място за споделяне на информация по естествен начин. Разпространението на съдържание не е просто споделяне на новини, то е споделяне на правилната информация към правилните хора. Потребителите на социалните платформи споделят толкова много информация за себе си, че можем да създадем най-точно насочената маркетинг кампания въз основа на тази информация. Маркетингът в социалните медии изисква постоянство и отдаденост. Последователите Ви трябва да получава всекидневно качествена информация под формата на текст и мултимедия, чрез която да поддържате техния интерес и ангажираност. Кой ще се заеме с тази задача е важен въпрос, тъй като изисква сериозен ангажимент и креативност. Може да бъдете Вие, Ваш служител или специализирана фирма. Този тип медии са постоянно променяща се среда. Ако успеете да се адаптирате това ще Ви донесе ползи в дългосрочен план и всички права, с които се ползва успелия бизнес. Успехите не са запазени за никого. ////// Successful social media marketing requires good strategy, ingenuity and a little luck. Applying an inappropriate strategy can have a negative effect and harm your business and brand. Social networks, as a start, are a place to share information in a natural way. Content distribution is not just about sharing news, it is about sharing the right information with the right people. Social platform users share so much information about themselves that we can create the most targeted marketing campaign based on that information. Social media marketing requires perseverance and dedication. Your followers need to receive quality information on a daily basis in the form of text and multimedia to support their interest and commitment. Who will take on this task is an important question, as it requires serious commitment and creativity. It can be you, your employee or a specialized company. This type of media is a constantly changing environment. If you manage to adapt, this will bring you long-term benefits and all the rights that a successful business enjoys. Successes are not reserved for anyone.
За да успеете във Facebook, Instagram и Youtube се нуждаете от значителна инвестиция на времеви ресурс. Да изберете от къде да започнете или коя от всички социални мрежи да изберете - Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest и други. Facebook е с най-голям дял в България - над 70% от потребителите в интернет имат Facebook профил. Всяка една социална мрежа има своите особеноности свързана с различни особености на потребителите. Facebook е чудесно място за бизнес, но постепенно се измества от Instagram при по-младите потребители. Във Facebook може да увеличавате феновете на бизнес профилът си си и можете да публикувате статуси, да споделяте мнения, публикации, клипове и снимки. Въпреки това платената реклама носи най-добрата възвръщаемост на инвестициите в социалните мрежи. Например ако продукта, който искате да предлагате е подходящ за аудитория на възраст от 35 до 50, това е идеалната мрежа. Facebook е чудесно място за малкия и големия бизнес. ////// To succeed on Facebook, Instagram and Youtube you need a significant investment of time. Choose where to start or which of all social networks to choose - Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest and others. Facebook has the largest share in Bulgaria - over 70% of Internet users have a Facebook profile. Each social network has its own characteristics related to different characteristics of users. Facebook is a great place for business, but is gradually being replaced by Instagram for younger users. On Facebook you can increase the fans of your business profile and you can post statuses, share opinions, posts, videos and photos. However, paid advertising brings the best return on investment in social networks. For example, if the product you want to offer is suitable for an audience between the ages of 35 and 50, this is the ideal network. Facebook is a great place for small and large businesses.
Основната социална медийна мрежа е Фейсбук. Нужни са сериозни усилия за създаване на качествен Facebook. Така посетителите могат да добият представа за марката, да видят повече за Вас, да се заинтригуват от интересното съдържание, което публикувате, да разгледат снимки и дори да добавят коментар. Facebook дава възможност за създаване на свой собствен потребителски URL за страницата като facebook.com/firma/. Това позволява на посетителите по-лесно да Ви намерят. На страницата е добре да има връзка към Вашия уеб сайт, информация как да Ви открият, работно време и други. Тази страница е продължение на Вашият бизнес, така че е важно как изглежда, какво публикувате, и колко бързо ще отговаряте на Вашите клиенти. Всички тези фактори са от решаващо значение за успеха Ви. При създаването на Вашата страница е препоръчително да използвате висококачествена визуална основна – снимка, графика или видео, която е в горната част на профила Ви. Същото се отнася и за профилната снимка, която може да бъде и логото Ви. В процеса на работа може да разгледате други подобни с цел да се сравните с конкуренцията. Типичният Facebook потребител следва много страници и е свързан с много приятели, с които споделя. Колкото е по-привлекателно съдържанието, толкова е по-голяма вероятността да бъде видяно и споделено. Натрупването на подходяща РЕАЛНА аудитория отнема много време, но с предоставяне на качествено съдържание, ще осъществите тази цел. ////// The main social media network is Facebook. Serious efforts are needed to create a quality Facebook. This way, visitors can get an idea of ​​the brand, see more about you, be intrigued by the interesting content you post, view photos and even add a comment. Facebook allows you to create your own user URL for the page as facebook.com/firma/. This makes it easier for visitors to find you. The page should have a link to your website, information on how to find you, opening hours and more. This page is a continuation of your business, so it's important what it looks like, what you post, and how quickly you respond to your customers. All of these factors are critical to your success. When creating your page, it is recommended that you use a high-quality visual main - a photo, graphic or video, which is at the top of your account. The same goes for the profile picture, which can be your logo. In the process, you can look at other similar ones in order to compare yourself with the competition. The typical Facebook user follows many pages and is connected to many friends with whom he shares. The more compelling the content, the more likely it is to be seen and shared. Gaining the right REAL audience takes a long time, but by providing quality content, you will achieve this goal.
Видео маркетингът включва създаване на видео съдържание и разпространението му в страници като YouTube. Причината, поради която е важно да присъствате в YouTube е, че това е второто място след Гугъл, където хората търсят информация. Това прави YouTube подходящо място за популяризиране на марката Ви и може да генерирате трафик към вашият уеб сайт. Видео маркетингът може да се използва, за да покажете местоположението си, вашите продукти, или дори да помогне на клиентите Ви при взимане на решение за пазаруване. Може да се направи видео за историята на Вашата фирма или да създадете свой собствени реклами. Има огромен потенциал за изграждане на видео съдържание, което ще насочи вниманието на аудиторията към Вас. Видео маркетинга е идеален, за да Ви помогне в увеличаване на продажбите. Най-доброто въздействие от видео маркетинга ще дойде чрез създаването на интересно и уникално съдържание. ///// Video marketing involves creating video content and distributing it on pages like YouTube. The reason it's important to be on YouTube is because it's the second place after Google where people search for information. This makes YouTube a good place to promote your brand and can generate traffic to your website. Video marketing can be used to show your location, your products, or even help your customers make a shopping decision. You can make a video about the history of your company or create your own ads. There is a huge potential for building video content that will draw the audience's attention to you. Video marketing is ideal to help you increase sales. The best impact of video marketing will come through the creation of interesting and unique content.
Не всички видео материали имат качествено съдържание. Ако сте решили да се възползвате от видео маркетинга е задължително да поддържате високо качество и насоченост на материала. Потребителите в YouTube взимат решението дали ще продължат да гледат един клип в рамките на първите няколко секунди. Целта е не само да се задържи вниманието им през цялото време до края на видеото, но и да се уверете, че първите моменти печелят вниманието на аудиторията. Съдържанието говори директно на вашата аудитория. ////// Not all videos have quality content. If you have decided to take advantage of video marketing, it is mandatory to maintain high quality and focus of the material. YouTube users decide whether to continue watching a video for the first few seconds. The goal is not only to keep their attention all the time until the end of the video, but also to make sure that the first moments gain the audience's attention. The content speaks directly to your audience.
В дигиталният бизнес се използва специфична терминология. Един от най-важните термини на интернет маркетинга - е призива за действие (Call to Action). С използването на тази инструкция се стремим да провокираме аудиторията към определено действие. Призива за действие включва глагол като например: купи сега; резервирай днес; запази сега, поръчай сега и т.н. Тези фрази се използват предимно в рекламни банери и целеви страници. Когато трафикът на собствената страница се увеличи се появява термина степен на отпадане (Bounce rate) Степента на отпадане отчита какъв процент от потребителите са влезли в сайта Ви и са го затворили без да разгледат останалите страници. Увеличеният трафик е следствие на рекламна кампания. Когато потребителят натисне (Click) върху рекламата се отбелязва като брой натискания. Натисканията могат да Ви помогнат да разберете каква е цялостната ефективност на рекламата. Точно насочените реклами е по-вероятно да получават натискания. Терминът импресия (Impression) се отчита всеки път щом рекламата Ви се покаже в мрежата– например в Google.bg или подобни уеб страници или приложения. Импресиите помагат да разберете колко често се вижда рекламата Ви. Следва термина - честота на натискане (CTR). Използва се, за да се измери колко често хората натискат на рекламата Ви, след като я видят. Честотата на натискане се използва, за да Ви помогне да се определи ефективността на рекламата.Честота на натискане (CTR) представлява броят на натисканията, получени от рекламата Ви, разделени на броя на показванията й. CTR = Натискания/Импресии Пример: в случай, че имате 5 кликвания и 1000 импресии, Вашата CTR е 0,5%. Друг термин е напускане преди завършване на целта (Аbandonment). Например, потребителят е избрал стока от електронен магазин, но напуска преди да е завършил пазаруването. Рекламна импресия (Ad Impression) е колко пъти рекламата се показала на потребител. Честота (Frequency) колко често се е показвала рекламата на даден потребител. Процент на реализации (Conversion rate) това е процента потребители влезнали в страницата и завършили поставената цел. Като например, потребителят е влезнал в сайта, посетил е електронния магазин и е закупил продукт. Така той е изпълнил зададената цел да закупил продукт. Поведението на потребителя трябва да бъде следено, за може да се направи детайлен анализ и промени. Една рекламна кампания има смисъл ако Ви носи положителна възвръщаемост на инвестицията. Този показател се нарича цена на придобиване (Cost Per Acquisition-CPA). Ситуация, в която е пусната реклама с цел да се продава продукт и на стойността 200лв. Рекламата е посетена от 100 потребители, но само един си е купил продукта. Цената за придобиване на 1 потребител ще бъде 200лв. Всеки клиент има стойност. Някои от тях ще купуват веднъж, а някои ще станат редовни клиенти. Това е стойността на клиента за цял живот (Lifetime Value–LTV), прогнозата на нетната печалба, която се дължи на взаимоотношенията с клиента. Обикновено при платената реклама е важно, цената на придобиване да бъде по-ниска, отколкото е стойността на клиента за цял живот. Когато търсим даден дума в Google, излизат два вида резултати. Най-отгоре и вдясно рекламни резултати и след това органични резултати (Organic Results), които сe подреждат от Google спрямо постигнат определен ранг по определен алгоритъм и изисквания, което се дължи на оптимизацията на уеб страницата SEO. ///// Specific terminology is used in the digital business. One of the most important terms in internet marketing is Call to Action. By using this instruction we strive to provoke the audience to a certain action. The call to action includes a verb such as: buy now; book today; save now, order now, etc. These phrases are mostly used in banner ads and landing pages. When the traffic on your own page increases, the term Bounce rate appears. The bounce rate takes into account what percentage of users have entered your site and closed it without looking at the other pages. The increased traffic is a consequence of an advertising campaign. When the user clicks on the ad, it is marked as the number of clicks. Clicks can help you understand your overall ad performance. Targeted ads are more likely to receive clicks. The term impression is counted every time your ad appears on the web - for example, on Google.com or similar web pages or applications. Impressions help you understand how often your ad appears. The term follows - pressing frequency (CTR). Used to measure how often people click on your ad after seeing it. The clickthrough rate is used to help you determine the performance of your ad. The clickthrough rate (CTR) is the number of clicks your ad receives divided by the number of times its ad is displayed. CTR = Clicks / Impressions Example: in case that you have 5 clicks and 1000 impressions, your CTR is 0.5%. Another term is leaving before completing the goal (Abandonment). For example, the consumer has selected a product from an e-shop, but leaves before he has finished shopping. Ad Impression is the number of times an ad is shown to a user. Frequency How often a user's ad has been displayed. Conversion rate is the percentage of users who log in to the page and complete the goal. For example, the user has entered the site, visited the e-shop and purchased a product. Thus, he fulfilled the set goal to purchase a product. User behavior must be monitored so that detailed analysis and changes can be made. An advertising campaign makes sense if it brings you a positive return on investment. This indicator is called the cost per acquisition (CPA). Situation in which an advertisement was placed in order to sell a product worth BGN 200. The ad was visited by 100 users, but only one bought the product. The price for acquiring 1 user will be BGN 200. Every customer has value. Some will buy once and some will become regular customers. This is the Lifetime Value (LTV), the forecast of net profit due to the relationship with the client. Usually with paid advertising, it is important that the cost of acquisition is lower than the value of the customer for life. When we search for a word on Google, we get two types of results. At the top and right advertising results and then organic results (Organic Results), which are ranked by Google according to a certain rank according to a certain algorithm and requirements, which is due to the optimization of the SEO website.
Интернет търговията има няколко предимства, но най-голямото е способността да се насочи рекламата за конкретни потребители с голяма точност. Рекламата за търсене и дисплейната реклама проследяват: кога потребителят е натиснал на рекламата, къде е натиснал, и какво е последвало след това. Тази информация позволява промяна в плана за бизнес и за оптимизиране на реализациите. Рекламата за търсене включва реклами над органичните резултати на Google. Тези реклами се продават по модел на заплащане за натискане на конкретна дума над органичните резултати. Дисплейните реклами и банерите се показват на други страници, а не при Google резултатите. Срещат се често, докато сърфирате в интернет. Дисплейните реклами са подходящи за ремаркетинг или за насочване на вниманието към дадена марка. Повечето дисплейни реклами се показват на подходяща таргет група, но няма гаранция, че тази аудитория ще натисне върху рекламният банер. / Internet marketing has several advantages, but the biggest is the ability to target advertising to specific users with great accuracy. The search ad and the display ad track: when the user clicked on the ad, where they clicked, and what followed. This information allows for a change in the business plan and for optimizing conversions. Search ads include ads above Google's organic results. These ads are sold on a pay-per-click basis. Display ads and banners appear on pages other than Google results. They are common while surfing the Internet. Display ads are suitable for remarketing or brand targeting. Most display ads appear on an appropriate target group, but there is no guarantee that this audience will click on the banner ad.
За да използвате ефективно Ads е важно да имате конкретни цели за постигане. Задълбочен анализ на данните, за да разберете дали тези цели са изпълнени и ако не са, динамично да се правят промени. Важно е да има възвръщаемост на Вашата реклама спрямо продажбите, които сте генерирали. ///// To use Ads effectively, it's important to have specific goals to achieve. In-depth analysis of the data to find out if these goals have been met and, if not, to make changes dynamically. It's important to have a return on your ad relative to the sales you've generated.
What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
seo
SEO и анализи
SEO & analysis
What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
seo
SEO и анализи
SEO & analysis