What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media
What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media
Slide 1

SEO анализ на сайт и оптимизация

SEO analysis and optimization for a website

seo анализ и оптимизация

С нашите услуги за SEO оптимизация и анализи на сайт, вашата страница ще подобри и поддържа висока позиция в търсачките. Това съответно ще доведе и до повишаване на Вашите приходи.

With our SEO and analysis services, your page will improve and maintain a high position in search engines. This will increase your income accordingly.

Преимуществата на услугата SEO АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ И НА САЙТ

The advantages of the SEO AND ANALYSIS service

търсачки

По-предни позиции в търсачките

Top positions in search engines

одобрение

Уникално и силно присъствие на марката в интернет

Unique and strong presence of the brand on the Internet

трафик

Увеличаване на трафика към Вашата страница

Increase traffic to your page

предимство пред конкурентите

Предимство пред конкуренцията

Advantage over the competition

повишаване на печалбата

Увеличаване на броя на продажбите

Increasing the number of sales

конверсии

По-голям брой конверсии

More conversions

КАКВО ЩЕ НАПРАВИМ ЗА ВАС

WHAT WE WILL DO FOR YOU

проучване

Анализ
SEO анализ на сайта: техническото състояние, бързина на зареждане, проблеми, грешки, класиране за ключови думи.

Analysis
SEO analysis of the site: technical condition, loading speed, problems, errors, keyword rankings.

google analytics

Google Analytics& Search Console
Настройка и анализ на тези ключови инструмента. От който ще получавате важна информация за посетителите на Вашия сайт и ключовите думи, които се търсят.

Google Analytics & Search Console
Setup and analysis of these key tools. From which you will receive important information about the visitors of your site and the keywords that are searched.

ключови думи

Проучване за ключови думи
Проучване за актуалните ключови думи. Разширяване на обема и подобряване на заложените ключови думи.

Keyword research
Research for current keywords. Expand your volume and improve your keywords.

анализ

Проучване на конкуренти
Важна информация, която ще Ви позволи да знаете как да подобрите представянето на Вашия сайт пред тези на конкуренцията.

Survey of competitors
Important information that will allow you to know how to improve the performance of your site over those of the competition.

консултации и анализи

On-page SEO оптимизация на сайта
Отстраняване на грешки, проблеми, оптимизиране на съдържанието, оптимизиране на мултимедийното съдържание. Подобряване на скоростта на зареждане на Вашия сайт.

On-page SEO
Troubleshooting, problems, content optimization, multimedia content optimization. Improve the loading speed of your site.

анализ, отстраняване и добавяне на линкове

Проучване, отстраняване и добавяне на линкове
Проверка на качеството на линковете към Вашата страница. Отстраняване на нискокачествените и добавяне на нови линкове.

Analyze, remove and add links
Analyze the quality of links to your page. Remove low quality and add new links.

локална оптимизация

Локална оптимизация
Оптимизиране на представянето на Вашата страница спрямо разположението на Бизнеса Ви.

Local optimization
Optimize the performance of your page according to the location of your business.

грешки

Отстраняване на Google наказания
За тях даже може и да не знаете, но те се отразяват на Вашето класиране. Злонамерени линкове, дублиране на съдържанието и т.н.

Remove Google penalties
You may not even know about them, but they affect your ranking. Malicious links, duplicate content, etc.

weboz-op-7

КАК ЩЕ ГО НАПРАВИМ?

HOW ARE WE GOING TO MAKE IT?

грешки

1. Консултация
За да бъде успешна кампанията по SEO оптимизация на Вашата страница, ще трябва да разберем какви проблеми искате да решите и какви цели си поставяте. Ние ще Ви дадем нашата оферта със заложена цена и необходимо време.

1. Consultation
In order for the SEO optimization campaign on your page to be successful, we will need to understand what problems you want to solve and what goals you set. We will give you our offer with a set price and the necessary time.

проучване

2. Задълбочен анализ
Анализиране на проблемите, които пречат за оптимално представяне на страницата в уеб пространството. Технически проблеми, грешки, проблеми с текстовото и мултимедийното съдържание, проблемни линкове. Може ние да отстраним тези проблеми или ако имате служители или фирма, която се грижи за страницата Ви да го направят.

2. In-depth analysis
Analyze the problems that prevent the optimal presentation of the page in the web space. Technical problems, errors, problems with text and multimedia content, problematic links. We can fix these issues either if you have employees or a company that takes care of your site to do so.

съдържание

3. Избор на услуга
Може да направите избор на отделни услуги или индивидуален пакет , който ние ще Ви изготвим за постигането на конкретни цели свързани със SEO оптимизацията.

3. Choice of service
You can choose individual services or an individual package, which we will prepare for you to achieve specific goals related to SEO optimization.

предложения

4. Отчет
Ще получите отчет за състоянието на страницата Ви преди да започнем работа по нея и след извършените подобрения. Клиентите на абонамент ще получават регулярно информация за състоянието и подобряването на заложените показатели.

4. Report
You will receive a report on the status of your page before we start working on it and after the improvements. Subscription customers will receive regular information about the status and improvement of the set indicators.

ПРОФИ / PROFI
за месец / per month
440 лв
 • Брой страници 5 / Number of pages 5
 • SEO анализ на сайта / SEO analysis of the site
 • Регистрация и анализиране данни Google Analytics и Google Search Console / Google Analytics and Google Search Console registration and data analysis
 • Анализ на ключови думи и фрази / Analysis of keywords and phrases
 • SEO консултация / SEO consultation
 • SEO проучване на 1 конкурент и ключови думи. / SEO research of 1 competitor and keywords.
 • Изчистване на грешки / Clearing errors
 • Настройки за по-бързо зареждане на сайта. / Settings for faster loading of the site
 • Исталиране и настойка на разширение за SEO (WordPress) / Installation and set up of SEO plug in (WordPress)
 • Настройване на ключови думи и фрази до 10 бр. / Setting keywords and phrases up to 10 pcs.
 • On Site оптимизация / On site SEO
 • Коригиране на текстове / Correction of texts
 • Оптимизация на изображенията до 15 бр. / Image optimization up to 15 pcs
 • Премахване на грешки 404 / Removal Error 404
 • Правилно пренасочване на стари вътрешни линкове. / Proper redirection of old internal links
 • Изграждане на външни линкове / Build external links
 • Отстраняване на ниско качествени линкове / Remove low quality links
 • SEO отчети за периода 2 бр. / SEO reports for the period 2 pcs.
 • Резултати след 1-3 месеца / Results after 1-3 months
 • ПЕРИОД НА УСЛУГАТА 6 месеца / SERVICE PERIOD 6 months
Запитване / Inquiry

ПОЛЕЗНО ЗА SEO ОПТИМИЗАЦИЯ

USEFUL FOR SEO

Индексирането на Вашата страница е първа стъпка към това да започне класирането й в различните търсачки. Може да не е класирана в горни позиции, но има потенциал това да се случи. Класирането се отнася до това, да излизате като резултат за конкретно търсене. Когато въведете дума за търсене, Google ще направи всичко възможно, за да осигури най-важната и точна информация, като класира страниците от най-добрата към най-лошата. Дневно се индексира огромно количество трафик, затова е важно да се класирате на по-горна позиция при търсене на съответни термини свързани с Вашият бизнес. Друг вариант страницата Ви да излиза на челни позиции е плащането за реклама в Google, което обаче е значително по-скъпо, като инвестиция и не толкова ефективно. //////Indexing your page is the first step to starting its ranking in various search engines. It may not be ranked high, but it has the potential to happen. Ranking refers to leaving as a result for a specific search. When you enter a search term, Google will do its best to provide the most relevant and accurate information by ranking the pages from best to worst. A huge amount of traffic is indexed daily, so it is important to rank higher when searching for relevant terms related to your business. Another option for your page to come to the forefront is to pay for advertising on Google, which, however, is significantly more expensive as an investment and less effective.
Класирането се извършва от сложен алгоритъм, който Google променя постоянно с времето, като този алгоритъм може да включва: как са оформени заглавията Ви; колко и какви линкове имате; начин и качество на програмиране на страницата; дали дизайнът й е подходяща за мобилни устройства. Този алгоритъм се състои от много променливи, които трябва да се оптимизират. Google дори оценява качеството на страниците, които са свързани с Вас чрез линк. Добре направената SEO оптимизация може да Ви класира на предни позиции в органичното търсене и това именно е търсения ефект. ////// Ranking is done by a complex algorithm that Google constantly changes over time, and this algorithm may include: how your titles are formed; how many and what links do you have; way and quality of page programming; whether its design is suitable for mobile devices. This algorithm consists of many variables that need to be optimized. Google even evaluates the quality of the pages that link to you through a link. A well-done SEO optimization can put you at the forefront of organic search and this is exactly the desired effect.
SEO оптимизацията е един непрекъснат процес. Много променливи трябва да бъдат оценени, променени, и след това усъвършенствани. Има твърде много фактори, който биха повлияли в различна степен на вашето класиране. Нужен е опит и умения, чрез които да могат да се постигнат търсените резултати. ////// SEO optimization is an ongoing process. Many variables need to be evaluated, changed, and then refined. There are too many factors that would affect your ranking to varying degrees. We need experience and skills through which to achieve the desired results.
Важно е страницата Ви да бъде достъпна за обхождане от роботите на уеб търсачките, за да може да бъдат индексирани всички подстраници. Платформите за търсене предпочитат текст, тоест ако страницата е направена от флаш анимирани изображения или само изображения, в които е въведен текст, ще имате проблем с оптимизацията. ////// It is important that your page is crawled by search engine crawlers so that all subpages can be indexed. Search platforms prefer text, that is, if the page is made of flash animated images or only images that contain text, you will have a problem with optimization.
Сайтът Ви трябва да бъде интуитивен и лесен за обхождане с ясни връзки между страниците. Основното съдържание трябва да маркирано ясно и да е на видно място. Имената на страниците и подстраниците трябва да отговарят на съдържанието. Например страница за електронна търговия с адрес exemple.com/sport/balls e много по-добре, отколкото exemple.com /productid=12. ////// Your site should be intuitive and easy to navigate with clear links between pages. The main content must be clearly marked and in a visible place. Page and subpage names must match the content. For example, an e-commerce page at exemple.com/sport/balls is much better than exemple.com/productid=12.
Всяка страница трябва да има ясно и точно заглавие с пояснително мета описание. Google търси мета описание като кратък текст, който се вижда в резултатите от търсенето. Не трябва да се прекалява с ключовите думи в мета описанието, а трябва да го запълним с информация, която ще накара потребителите да натиснат върху него. ////// Всяка страница трябва да има ясно и точно заглавие с пояснително мета описание. Google търси мета описание като кратък текст, който се вижда в резултатите от търсенето. Не трябва да се прекалява с ключовите думи в мета описанието, а трябва да го запълним с информация, която ще накара потребителите да натиснат върху него.
За заглавията трябва да се ползват размери на шрифта. Това са най- използваните H 1, H 2, и H 3 тагове. ////// Font sizes must be used for titles. These are the most used H 1, H 2, and H 3 tags.
Важно е да има приложена карта на страницата в HTML и XML формат, заедно с добре дефинирани robots.txt файл. ////// It is important to have an attached site map in HTML and XML format, along with a well-defined robots.txt file.
За да получите първоначален списък с ключовите думи и фрази, е необходимо да започнете да мислите както Вашите клиенти и потребители. Нека се поставим на тяхно място. Какво си мислят те? Какво търсят? Като резултат, трябва да стигнем до думите, с които те ще търсят в Google, Bing, Yahoo и други машини за търсене. Този списък ще бъде отправна точка във Вашите ключови думи. ////// To get an initial list of keywords and phrases, you need to start thinking about both your customers and users. Let's put ourselves in their shoes. What do they think? What are they looking for? As a result, we need to get to the words they will use to search on Google, Bing, Yahoo and other search engines. This list will be the starting point for your keywords.
Основна част от SEO оптимизацията е да се изберат най-подходящите ключови думи, за да се организира страницата около тях. Изследването на ключови думи ще Ви помогне да разберете какво хората търсят, и ще можете да използвате тази информация, за да изградите своето съдържание или дори да насочите Вашият бизнес в още различни посоки. ////// A major part of SEO optimization is to choose the most appropriate keywords to organize the page around them. Keyword research will help you understand what people are looking for, and you will be able to use this information to build your content or even steer your business in even different directions.
Също така може да разгледаме резултатите на конкурентните сайтове и да почерпим идеи от тях. Несъмнено те ще имат не една интересни идеи, над които да помислим и да генерираме полезност за Вас. За целта ще приложим различни топ инструменти и повече креативност. ////// We can also look at the results of competing sites and get ideas from them. Undoubtedly, they will have many interesting ideas to think about and generate usefulness for you. For this purpose we will apply various top tools and more creativity.
Всяко едно изображение на страницата трябва да има добре дефинирано име и алтернативно описание (alt tag). Също така трябва да бъде максимално компресирано без загуба на качеството. ////// Each image on the page must have a well-defined name and an alt tag. It must also be maximally compressed without loss of quality.
What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media
What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media